Rax Finance

Duurzaamheid

Informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR)

Algemeen

Per 10 maart 2021 is de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR) in werking getreden. Op 26 juli 2021 heeft de Europese Commissie bekend gemaakt dat de vereisten vanuit de SFDR ook van toepassing zijn voor beheerders onder het Light regime. Op grond van deze verordening dient Rax Finance transparant te maken in hoeverre zij in hun beleggingsbeleid rekening houden met duurzaamheidscriteria. Dit ziet op onderwerpen als ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping.

Hoewel wij vanzelfsprekend een meer duurzame samenleving ondersteunen, richten wij ons niet specifiek op duurzaamheid of duurzaam beleggen in de strikte zin van SFDR. Wel houden we in ons beleggingsbeleid in enige mate rekening met duurzaamheidsrisico’s en hebben wij beleid vastgesteld ten aanzien van duurzaamheid en de rol die wij daar als financier van vastgoed in kunnen vervullen.

Duurzaamheidsrisico’s

Een duurzaamheidsrisico is het risico dat een belegging minder waard wordt als gevolg van een gebeurtenis of omstandigheid op het gebied van duurzaamheid, zoals klimaatverandering of mensenrechtencontroverses. Die kunnen een negatief effect hebben op de waarde van beleggingen.

Bij het beheren van onze beleggingsinstelling wordt aan de hand van het opgestelde beleggingsbeleid beleggingen in vastgoedleningen geselecteerd. Bij het selecteren hiervan wordt rekening gehouden met tal van factoren die van invloed kunnen zijn op deze waardeontwikkeling van het te financieren vastgoed. Omdat duurzaamheidsrisico’s ook van invloed kunnen zijn op deze waardeontwikkeling, maken deze aspecten hier ook onderdeel vanuit.

Negatieve effecten op duurzaamheid

Duurzaamheidsfactoren zijn bijvoorbeeld ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping. Hiervoor is toegelicht dat zulke factoren van invloed zijn op (de waarde van) beleggingen. Andersom kunnen beleggingen echter ook van invloed zijn op duurzaamheidsfactoren. Zo levert een belegging in fossiele brandstoffen meer milieuschade op dan een belegging in groene energie.

Beleggingen in leningen met vastgoed als onderpand hebben slechts in afgeleide vorm invloed op duurzaamheidsfactoren. Het onderpand heeft een bepaalde mate van duurzaamheid en daarnaast spelen ESG effecten zoals mens en maatschappij ook een belangrijke rol bij de partij aan wie de lening wordt verstrekt. Op dit moment zijn onvoldoende betrouwbare data beschikbaar om de mogelijke negatieve effecten van beleggingen in vastgoedleningen ten aanzien van duurzaamheid vast te kunnen stellen en daarover te kunnen rapporteren. Daardoor zullen onze beleggingsfondsen die investeren in vastgoedfinancieringen aangemerkt moeten worden als fondsen die geen ESG doelstellingen promoten en geen prioriteit geven aan duurzaamheid in de beleggingsstrategie.

Op dit moment houden wij daarom in ons beleggingsproces niet expliciet rekening met de mogelijke negatieve effecten van beleggingen op duurzaamheidsfactoren. Dit betekent dat wij bij de selectie van beleggingen niet kijken in hoeverre de activiteiten van een onderneming negatieve effecten kunnen hebben op duurzaamheidsfactoren.

Duurzaamheidsbeleid Rax Finance

Bovenstaande neemt niet weg dat Rax Finance veel waarde hecht aan het op een duurzame wijze ondernemen en investeren. In dit document gaan wij nader in op de verschillende aspecten van ons duurzaamheidsbeleid.

Environmental

Vastgoed zorgt voor ca. 30% van de jaarlijkse CO2 uitstoot. Verduurzamen van vastgoed is daardoor een belangrijk item. Rax Finance vindt het belangrijk dat kredietnemers zich bewust zijn van het belang om CO2 uitstoot waar mogelijk te reduceren. Wij voeren met onze klanten een dialoog over duurzaamheid en leggen hun duurzaamheidsbeleid vast in onze dossiers.

Rax Finance is van mening dat professionele kredietnemers beter in staat zijn tot het nemen van de relevante duurzaamheidsbeslissingen met betrekking tot de te financieren objecten dan de financier. Rax Finance onderscheidt zich onder meer met financieringen van value add en opportunistisch vastgoed. Bij dergelijke objecten speelt verduurzaming een belangrijke rol.

Zo kunnen wij een positieve bijdrage leveren aan de verduurzamingsopgave van vastgoed. Bijvoorbeeld door het financieren van de renovatie van kantoorpanden of van de herontwikkeling van gedateerd en niet duurzaam vastgoed. We sluiten bedrijven uit waarvan wij de activiteiten of het gedrag niet duurzaam vinden. Bijvoorbeeld als ze milieuschade veroorzaken of als de bedrijven veroordeeld zijn vanwege corruptie.

Klimaatverandering brengt ook risico’s met zich mee ten aanzien van de te financieren objecten. Te denken valt aan overstromingsrisico’s en verzakkingen. Bij de fiattering van nieuwe leningen wordt rekening gehouden met dergelijke risico’s. Indien de risico’s significant zijn kan dat een reden zijn om een lening niet te verstrekken.

Rax Finance zet zich verder zelf ook in om haar footprint te beperken. Wij werken zoveel mogelijk paperless en werken met 100% dataopslag in de cloud zodat alle medewerkers zowel op kantoor als thuis kunnen werken. Wij plannen zoveel mogelijk overleggen online om reisbewegingen verder te beperken. De medewerkers van Rax Finance met een externe functie rijden in een hybride of electrische auto zodat de kilometers die wel gereden worden zo duurzaam mogelijk zijn.

Social

Rax Finance is maatschappelijk betrokken. Wij vinden het belangrijk dat onze collega’s zich veilig voelen en zich kunnen ontwikkelen. Medewerkers kunnen zich ontwikkelen door opleidingen te volgen en door taken aan hun functie toe te voegen. Ook klanten moeten zich veilig voelen bij ons. Wij zijn transparant in onze dienstverlening en houden ons aan de afspraken in het gehele leningproces. Wij beschermen onze klantgegevens goed en hebben de privacy van leningnemers en investeerders hoog in het vaandel. Wij hechten veel waarde aan tevreden klanten en gaan graag in gesprek om van een slechte ervaring te leren.

Wij maken geen onderscheid in onze aanpak als het gaat om geloof, leeftijd of ras. Dat geldt zowel voor klanten als voor medewerkers. Dat is ook terug te zien in de uitingen op onze website en in ons personeelsbestand.

Verder stimuleert Rax Finance zeer selectief bepaalde goede doelen in de samenleving. Een voorbeeld daarvan is de Linda Foundation die zich onder meer inzet voor gezinnen die in armoede leven.

Governance

Investeren in vastgoed brengt een verhoogd risico op witwassen en het financieren van terrorisme met zich mee. Rax Finance is zich daar zeer van bewust. De onboarding van nieuwe relaties voldoet aan de wettelijke eisen en de governance is in relatie tot de omvang van onze portefeuille van een hoog niveau. Hoewel het niet verplicht is, hecht Rax Finance zoveel waarde aan het goed organiseren van processen en aan compliant zijn met betrekking tot wet- en regelgeving, dat wij hiervoor een externe compliance officer inhuren. Wij hebben beleid gedefinieerd met betrekking tot klokkenluidersregeling, passende beloning, gedragscode en conflicts of interest zodat iedere medewerker weet wat van hem of haar verwacht wordt en waar hij of zij terecht kan als er sprake is van onveiligheid of misstanden op wat voor manier dan ook.

No image No image