Rax Finance

Duurzaamheid

Informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR)

Algemeen

Per 10 maart 2021 is de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR) in werking getreden. Op 26 juli 2021 heeft de Europese Commissie bekend gemaakt dat de vereisten vanuit de SFDR ook van toepassing zijn voor beheerders onder het registratieregime. Op grond van deze verordening dient Rax Finance onder meer transparant te maken in hoeverre zij in hun beleggingsbeleid rekening houdtmet duurzaamheidsrisico’s. Verder moeten wij op onze website informatie publiceren over de wijze waarop het beloningsbeleid spoort met de integratie van duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsbeleid. Ook moeten wij een verklaring op de website publiceren waarin wij aangeven of wij de meest ongunstige effecten van haar beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren meewegen.
Hoewel wij vanzelfsprekend een meer duurzame samenleving ondersteunen, richten wij ons niet specifiek op duurzaamheid of duurzaam beleggen. Onze beleggingsinstellingen promoten geen duurzaamheidskenmerken en streven ook geen duurzame beleggingsdoelstellingen na. De beleggingsinstellingen zijn daarom als artikel 6 SFDR-producten geclassificeerd. Wel houden we in ons beleggingsbeleid in enige mate rekening met duurzaamheidsrisico’s.

Duurzaamheidsrisico’s

Een duurzaamheidsrisico is het risico dat een belegging minder waard wordt als gevolg van een gebeurtenis of omstandigheid op het gebied van duurzaamheid, zoals klimaatverandering of mensenrechtencontroverses. Zulke gebeurtenissen en omstandigheden kunnen een negatief effect hebben op de waarde van beleggingen. Zo kan klimaatverandering ervoor zorgen dat vastgoed in bepaalde gebieden kwetsbaarder is voor overstromingen waardoor de waarde van het vastgoed kan verminderen. Bij het beheren van onze beleggingsinstellingen wordt aan de hand van het opgestelde beleggingsbeleid beleggingen in vastgoedleningen geselecteerd. Bij het selecteren hiervan wordt rekening gehouden met tal van factoren die van invloed kunnen zijn op deze waardeontwikkeling van het te financieren vastgoed. Omdat duurzaamheidsrisico’s ook van invloed kunnen zijn op deze waardeontwikkeling, maken deze aspecten hier ook onderdeel vanuit. Wij beoordelen de mogelijke impact van duurzaamheidsrisico’s voor onze beleggingsinstellingen op eenzelfde manier als andere risico’s zoals bijvoorbeeld marktrisico’s en valutarisico’s. Al deze risico’s resulteren niet alleen in de mogelijkheid dat het verwachte of beoogde doelvermogen niet wordt behaald, maar ook in tussentijdse of uiteindelijke verliezen.

Bij iedere belegging kan zich in meer of mindere mate een duurzaamheidsrisico voordoen dat ervoor kan zorgen dat de waarde van een belegging kan dalen. Bij de selectie van een vastgoedlening voor een van onze beleggingsinstellingen baseren wij ons op de publiek bekende informatie en beoordelen wij het waarschijnlijke effect van alle risico’s op de vastgoedleningen.

Wij kunnen besluiten om bepaalde vastgoedleningen niet te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer al bekende duurzaamheidsrisico’s ten aanzien van het te financieren vastgoed bestaan, die naar verwachting een grote negatieve invloed kunnen hebben op de waarde van de beleggingen.

Als er hoge duurzaamheidsrisico’s bij een bestaande verstrekte worden vastgesteld en als deze niet acceptabel zijn in zodanige mate dat er een opeisingsgrond ontstaat, kunnen wij besluiten om de aan te sturen op aflossing van de lening.

Ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking genomen

Duurzaamheidsfactoren zijn bijvoorbeeld ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping. Hiervoor is toegelicht dat omstandigheden of gebeurtenissen op het gebied van duurzaamheid van invloed kunnen zijn op (de waarde van) beleggingen. Andersom kunnen beleggingen echter ook van invloed zijn op duurzaamheidsfactoren. Zo levert een belegging in fossiele brandstoffen meer milieuschade op dan een belegging in groene energie. Beleggingen in leningen met vastgoed als onderpand hebben slechts in afgeleide vorm invloed op duurzaamheidsfactoren. Het onderpand heeft een bepaalde mate van duurzaamheid en daarnaast spelen duurzaamheidsrisico’s zoals sociale en werkgelegenheidszaken ook een belangrijke rol bij de partij aan wie de lening wordt verstrekt. Wij stellen geen verklaring op met betrekking tot het meewegen van de meest ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren, een zogenaamde PAI-statement. Gezien de beperkte omvang van ons bedrijf en de grote inspanning die geleverd moet worden om een PAI-statement op te stellen vinden wij disproportioneel. Voor het opstellen van een PAI-statement is een grote hoeveelheid data nodig. Deze data moeten wij inkopen en brengt veel kosten met zich mee. Daarnaast zijn op dit moment onvoldoende betrouwbare data beschikbaar om de mogelijke negatieve effecten van beleggingen in vastgoedleningen ten aanzien van duurzaamheid vast te kunnen stellen en daarover te kunnen rapporteren. Op dit moment houden wij daarom in ons beleggingsproces niet expliciet rekening met de meest ongunstige effecten van onze beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. Wij zullen elk jaar ons besluit hierover heroverwegen.

Duurzaamheidsbeleid Rax Finance

Bovenstaande neemt niet weg dat Rax Finance veel waarde hecht aan het op een duurzame wijze ondernemen en investeren. In dit document gaan wij nader in op de verschillende aspecten van ons duurzaamheidsbeleid.

Environmental

Vastgoed zorgt voor ca. 30% van de jaarlijkse CO2 uitstoot. Verduurzamen van vastgoed is daardoor een belangrijk item. Rax Finance vindt het belangrijk dat kredietnemers zich bewust zijn van het belang om CO2 uitstoot waar mogelijk te reduceren. Wij voeren met onze klanten een dialoog over duurzaamheid en leggen hun duurzaamheidsbeleid vast in onze dossiers. Rax Finance is van mening dat professionele kredietnemers beter in staat zijn tot het nemen van de relevante duurzaamheidsbeslissingen met betrekking tot de te financieren objecten dan de financier. Rax Finance onderscheidt zich onder meer met financieringen van value add en opportunistisch vastgoed. Bij dergelijke objecten speelt verduurzaming een belangrijke rol. Zo kunnen wij een positieve bijdrage leveren aan de verduurzamingsopgave van vastgoed. Bijvoorbeeld door het financieren van de renovatie van kantoorpanden of van de herontwikkeling van gedateerd en niet duurzaam vastgoed. We sluiten bedrijven uit waarvan wij de activiteiten of het gedrag niet duurzaam vinden. Bijvoorbeeld als ze milieuschade veroorzaken of als de bedrijven veroordeeld zijn vanwege corruptie. Wij beoordelen dat bij de analyse van iedere financieringsaanvraag op basis van ons onboarding beleid.
Klimaatverandering brengt ook risico’s met zich mee ten aanzien van de te financieren objecten. Te denken valt aan overstromingsrisico’s en verzakkingen. Bij de fiattering van nieuwe leningen wordt rekening gehouden met dergelijke risico’s. Indien de risico’s significant zijn kan dat een reden zijn om een lening niet te verstrekken. Rax Finance zet zich verder zelf ook in om haar footprint te beperken. Wij werken zoveel mogelijk paperless en werken met 100% dataopslag in de cloud zodat alle medewerkers zowel op kantoor als thuis kunnen werken. Wij plannen zoveel mogelijk overleggen online om reisbewegingen verder te beperken. De medewerkers van Rax Finance met een externe functie rijden in een hybride of electrische auto zodat de kilometers die wel gereden worden zo duurzaam mogelijk zijn.

Social

Rax Finance is maatschappelijk betrokken. Wij vinden het belangrijk dat onze collega’s zich veilig voelen en zich kunnen ontwikkelen. Medewerkers kunnen zich ontwikkelen door opleidingen te volgen en door taken aan hun functie toe te voegen. Ook klanten moeten zich veilig voelen bij ons. Wij zijn transparant in onze dienstverlening en houden ons aan de afspraken in het gehele leningproces. Wij beschermen onze klantgegevens goed en hebben de privacy van leningnemers en investeerders hoog in het vaandel. Wij hechten veel waarde aan tevreden klanten en gaan graag in gesprek om van een slechte ervaring te leren. Wij maken geen onderscheid in onze aanpak als het gaat om geloof, leeftijd of ras. Dat geldt zowel voor klanten als voor medewerkers. Dat is ook terug te zien in de uitingen op onze website en in ons personeelsbestand. Verder stimuleert Rax Finance zeer selectief bepaalde goede doelen in de samenleving. Een voorbeeld daarvan is de Linda Foundation die zich onder meer inzet voor gezinnen die in armoede leven.

Governance

Investeren in vastgoed brengt een verhoogd risico op witwassen en het financieren van terrorisme met zich mee. Rax Finance is zich daar zeer van bewust. De onboarding van nieuwe relaties voldoet aan de wettelijke eisen en de governance is in relatie tot de omvang van onze portefeuille van een hoog niveau. Hoewel het niet verplicht is, hecht Rax Finance zoveel waarde aan het goed organiseren van processen en aan compliant zijn met betrekking tot wet- en regelgeving, dat wij hiervoor een externe compliance officer inhuren. Wij hebben beleid gedefinieerd met betrekking tot klokkenluidersregeling, passende beloning, gedragscode en conflicts of interest zodat iedere medewerker weet wat van hem of haar verwacht wordt en waar hij of zij terecht kan als er sprake is van onveiligheid of misstanden op wat voor manier dan ook.

No image No image